کارآموز گرامی در این قسمت می توانید نمونه هایی از تدریس برنامه نویسی را مشاهده نمایید و نسبت به ثبت نام قطعی تصمیم بگیرید.