در این قسمت نمونه فیلم هایی از تدریس گرافیک توسط کاراموزان در مرحله پیش ثبت نام قابل مشاهده می باشد.