شما می توانید قسمت هایی از تدریس دوره ICDL را بینید و جهت ثبت نام قطعی تصمیم بگیرید.