مفاهیمی که در طول دوره حسابداری مقدماتی با آن آشنا می شوید :

  • توانایی بررسی عملکرد مالی موسسات
  • توانایی ثبت و گزارش حساب ها
  • توانایی تهیه گزاش های مالی نهایی (صورت مالی)
  • توانایی ثبت حساب های خاص موسسات بازرگانی
  • توانایی ثبت اسناد تجاری
  • توانایی انجام عملیات حسابداری مربوط به صندوق و بانک
  • توانایی اصلاح حساب ها
  • توانایی بستن حساب ها در پایان دوره مالی
  • توانایی تشخیص مفروضات و اصول حسابداری و اهمیت آنها در حسابداری