در این دوره قسمت هایی از دوره های در حال برگزاری، توسط کاراموزان در مرحله پیش ثبت نام قابل مشاهده می باشد.

کارآموز گرامی در این قسمت می توانید نمونه هایی از تدریس برنامه نویسی را مشاهده نمایید و نسبت به ثبت نام قطعی تصمیم بگیرید.

شما می توانید قسمت هایی از تدریس دوره ICDL را بینید و جهت ثبت نام قطعی تصمیم بگیرید.

در این قسمت نمونه فیلم هایی از تدریس گرافیک توسط کاراموزان در مرحله پیش ثبت نام قابل مشاهده می باشد.