در این دوره دروس تخصصی رشته کامپیوتر آموزش داده می شوند.