در این دوره ها کاراموز از برنامه نویسی مقدماتی آغاز می کند و سپس وارد دوره های پیشرفته تر خواهد شد.