این دسته شامل تمامی دروس مهندسی نرم افزار کامپیوتر می باشد