در این طبقه کلیه دوره های مربوط به استانداردهای فنی و حرفه ای قرار دارند.