این دسته شامل تمامی دروس در حوزه چگونگی مسیر مهندس شدن می باشد